ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ - ГЛАГОЛ

1. Глаголът се изучава от:
фонетиката;
синтаксиса;
морфологията;
лексикологията.

2. Основна форма на глагола е:
1 л. ед. ч. бъдеще време;
1 л. ед. ч. сег. време;
3 л. мн. ч. мин. св. време;
3 л. ед. ч. сег. време.

3. В кой ред има само глаголи:
влак, влека, извличам;
пиша, пях, рисуваше;
чета, страх, играх;
слаб, слабея, слабак.

4. Граматически признаци на глагола са:
лицето, числото и времето;
лицето, числото и определителният член;
числото, времето и степента;
числото, времето и определителният член

5. Глаголът разказвам е в:
I спрежение
II спрежение;
III спрежение.
няма спрежение

6. Глаголът зная е в:
I спрежение
II спрежение;
III спрежение.
няма спрежение

7. Глаголът говоря е в:
I спрежение
II спрежение;
III спрежение.
няма спрежение

8. В кой ред глаголните форми са в минало свършено време:
носех, носи, носеше;
ще носи, носехте, носеха;
носих, носихме, носи;
ще носиш, носеше, нося.

9. В кой ред глаголните форми са в минало несвършено време:
рисуваше, рисува, рисуваха;
рисуваме, рисувам, рисувах;
ще рисувам, рисуваш, рисуваше;
рисуваше, рисувахме, рисуваха.

10. В кой ред глаголните форми са в сегашно време:
играх, играеше, играехме;
ще играеш, играех, играеше;
играя, играе, играят;
ще играя, играеш, играе.

11. В кой ред глаголните форми са в бъд. време:
четеше, чета, четяха;
ще четем, четеш, четеше
ще чета, ще четат, ще чете;
четях, четяха, четеше.

12. В кой от редовете глаголи има правописна грешка:
отсъствам, убличам, разказвам;
преразглеждам, излизам, изпитвам;
поддържам, виждам, разговарям;
изпращам, изследвам, приближавам.

13. В изречението „Аз разходих моето малко кученце." глаголната форма е в:
сегашно време;
бъдеще време;
минало свършено време;
минало несвършено време.

14. В изречението „През лятната ваканция ще ходим на екскурзия." глаголната форма е в:
сегашно време;
бъдеще време;
минало свършено време;
минало несвършено време.

15. В изречението„Една катеричка подскачаше от клонче на клонче.”глаголната форма е в:
сегашно време;
бъдеще време;
минало свършено време;
минало несвършено време.

16. В изречението „В полите на планината растат могъщи дъбове.” глаголната форма е в:
сегашно време;
бъдеще време;.
минало свършено време;
минало несвършено време.

17. В кой от редовете глаголи има правописна грешка:
изучавам, разхождам, преговарям;
съобщавам, разглеждам, разплаквам;
надписвам, неотговарям, пристигам;
излизам, надхитря, разстилам.

18. В кой от редовете глаголи има правописна грешка:
принареждам, зареждам, довеждам;
излизам, навлизам;
работя, не работя, доработя;
изучавам, доучвам, заучавам.

19. В кой от редовете глаголи има правописна грешка:
отделям, одбивам, отвеждам;
заделя, заработя, заведа;
изучавам, разхождам, преговарям;
надписвам, не отговарям, пристигам.

20. В кой от редовете глаголи има правописна грешка:
съблека, съгреша, съумея;
съобщавам, разглеждам, разплаквам;
удивя, ублека умия;
спя, пея, играя.