ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БЕЛ

10 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗИП

(36 седмици Х 2 часа = 72 часа годишно)

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Може да изтеглите разпределението като документ на Word (*.doc), да го редактирате с Microsoft Word и да разпечатате.

 

Изтегли вариант за редактиране и печат >>>>>

 

 

10 КЛАС ЗИП БЕЛ

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

36 СЕДМИЦИ Х 2 ЧАСА – 72 ЧАСА

№ НА УЧЕБНАТА СЕДМИЦА

ТЕМА НА УРОКА

ЦЕЛИ И ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

1.

Преговор
П
реход от Средновековие към Ренесанс

Да се актуализират знания от ІХ клас

Да се осмисли идеята за възникване на хуманизма

2.


Бокачо - рицарски роман, авантюрен сюжет, куртоазна любов, бретонски романи

Декамерон”-Енциклопедия на ренесансовата личност

Осмисляне новата ренесансова концепция за човека

3.

У. Шекспир „Ромео и Жулиета”. Шекспир за любовта – 2 часа

Осмисляне на идеята за личностната освободеност, за универсалните ценности като антитеза на социалния детерминизъм

4.

Любов и омраза в драмата на Шекспир – 2 часа

Проследяване в антитеза на основните конфликти; сила на характерите

5.

Ромео и Жулиета - ренесансови личности
– 2 часа

Осмисляне концепцията на Шекспир за любовта

6.

Корней - „Сид”.Сюжет.Основни теми – 2 часа

Запознаване с епохата, понятие за класицизъм, трагедия

7.

Раздвоението между честта и любовта – 2 часа

Осмисляне на проблема за единството на вътрешния свят на човека

8.

Гьоте и немският романтизъм – 2 часа

Запознаване с особеностите на немския романтизъм; знания за Гьоте; тема, сюжет, основни идеи във „Фауст”.

9.

Екзистенциалният императив „Познай себе си!” – 2 часа

Определяне на драматичното и трагичното в съдбата на героите; използване на контраст и антитеза

10.

Фауст”- теми, мотиви – 2 часа

Проследяване развитието на образа на главния герой; Фауст и Вагнер - феномени на битието

11.

Пушкин- биография – 2 часа

Осмисляне на поета като един от митовете на руската и световната литература

12.

Пушкин- любовна лирика – 2 часа

Осмисляне на романтическия порив към освобождение на духа

13.

Образът на любимата в стихотворението „На К...” – 2 часа

Проследяване на поетическата образност; наизуст

14.

КЛАСНА РАБОТА – 2 ЧАСА15.

РЕДАКТИРАНЕ НА КЛАСНАТА РАБОТА – 2 ЧАСА

Осмисляне на допуснатите грешки, умения за саморедактиране

16.

Светът на малкия човек” - интерпретативно съчинение

Чехов - творчество

Използване на различни аргументативни техникиСинтез между езикови и литературни компетентности

Изграждане понятие за разказ Наративни техники

17.

Екзистенциална проблематика: „Френско грозде”, „За любовта” – 2 часа

Осмисляне на идеята за света на вещите като антитеза на света на хората; реализъм, худ.детайл

18.

Драмата на човека в „Палата №6” – 2 часа

Достигане до идеите на автора за хуманизъм, отговорност, дълг

19.

Лермонтов - лирика – 2 часа

Осмисляне на идеята за освободеността от условностите срещу строгата подреденост на света; търсене на универсалните ценности

20.

Лермонтов- любовна лирика – 2 часа

Откриване на трайното, непреходното в образи, чувства, идеи

21.

Практикум: Поетика на Чеховата проза

Европейският характер на Българското възраждане

Практическо запознаване с езиковостиловите особености на Чеховата проза

Осмисляне на понятията Българско възраждане, Ренесанс, Просвещение, Романтизъм - съпоставка, сравнение

22.

Светът на малкия човек”- интерпретативно

съчинение – 2 часа

Организиране на събраната информация и продуциране на собствен текст

23.

Житие и страдания грешного Софрония”

2 часа

Съпоставка между средновековния жанр житие и творбата на Софроний

24.

Идеята за българския език през Възраждането

Автор- герой в житието на Софроний

Знания за първите произведения през Възраждането, описващи системата на българския език

Осмисляне на проблема за личността във Възрожденската епоха, историзъм и художественост

25.

Есе: „Българино, знай своя род и език!” – 2 часа

Стилово- езикови компетентности, лично отношение, публицистичност на мисленето

26.

Проблемът за личността в житието на Софроний – 2 часа

Изясняване на понятието личностна история

27.

Васил Друмев - живот и творчество – 2 часа

Изграждане на социокултурен контекст;биография

28.

Иванку, убиецът на АсеняІ”- сюжет – 2 часа

Проследяване на връзката „минало-настояще”

29.

Иванку, убиецът на АсеняІ”- образи – 2 часа

Проследяване на сюжетно-композиционните особености на творбата

30.

КЛАСНА РАБОТА – 2 ЧАСА

Интерпретативно съчинение

31.

КОМЕНТАР НА КЛАСНА РАБОТА – 2 ЧАСА

Осмисляне на допуснатите грешки, умения за саморедактиране

32.

Драматургична техника – 2 часа

Осмисляне на връзката с фолклора като условие за историческа достоверност,сценична техника

33.

Влияние на Шекспировата драматургия върху „Иванку, убиецът на Асеня І” – 2 часа

Изграждане на понятие за литературно влияние, проследяване на общи моменти в драматургичната техника

34.

Интерпретативно съчинение : Драмата на силната личност

Литературата на Българското възраждане. Развитие и особености

Приложение на знанията за аргументативни техники, пренос на знания по литература

Проследяване на различни теории за развитие на литературата и културата. Поставяне на литературата на Българското възраждане в контекста на европейската култура

35.

Дискусия: Защо възрожденските автори често тълкуват историческата тема – 2 часа

Осмисляне на знания по литература, използване на различни аргументативни стратегии

36

ЧАСОВЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА УЧИТЕЛЯ